Richard Ramirez has awesome letterhead

Richard Ramirez, Manson and  Clarence Thomas respond to a child.